Uspjeh počinje na radnom mjestu!

Fact Based Management – uvod

Fact Based Management – uvod

 

FBM – Fact Based Management ili hrv. Upravljanje na temelju činjenica više je praksa nego teorija. Da bi neko poduzeće ili organizacija moglo tvrditi da radi prema načelima FBM-a, trebalo bi postupati prema sljedećim smjernicama:

Glavni procesi trebali bi biti povezani s mjerljivim ciljevima

Glavni procesi, ili točnije, oni koji stvaraju vrijednost kupca i prihode, trebali bi biti mjereni kvantitativno i kvalitativno. Poduzeće koje se aktivno pridržava FBM-a, svjesno je da se čak i “društvene vrijednosti” mogu pretvoriti i izraziti u brojkama.

Promjene bi trebale imati ‘Baznu liniju’ kao polazište
Prije provedbe strateških promjena, poduzeće koje se pridržava FBM-a stvara ‘Baznu liniju’. To je “mjerenje u sadašnjosti” koje odražava trenutnu situaciju u poduzeću. Čak iako znaju svoj cilj, poduzeća lako mogu skrenuti u krivom smjeru ako nemaju jasno polazište. Ta se činjenica nerijetko zanemaruje radi troškova i želje da se “što prije započne”. Danas je taj trošak, često i uz pomoć inteligentnih internetskih rješenja, znatno manji kada se usporedi s rizikom od neuspjeha u provedbi strateških promjena. Stoga je ‘Bazna linija’ preduvjet za mjerenje vaše uspješnosti.

Jasni i djelotvorni rezultati
Poduzeće koje slijedi FBM zna da ključ za postizanje ciljeva nije u izdržljivosti poduzeća ili strpljivom timu menadžera. Rješenje je u odabiru alata za prikupljanje činjenica koje će dovesti do jasnih i djelotvornih rezultata. Ovo je i više od samog prikaza rezultata u brojevima, grafikonima i dijagramima. Rezultat mora biti povezan s mjerljivim ciljevima glavnih procesa u poduzeću. To znači da alat za prikupljanje podataka ne samo da mora biti razumljiv i lagan za uporabu već mora biti utemeljen na provjerenoj metodi koja je prilagodljiva specifičnoj situaciji u poduzeću. Naše rješenje je MDI – Management Dashboard Index.